HIPO Training

Others

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 63 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
01 ส.ค. 2018

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ส.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อบริหารคลังสินค้ายุค AEC

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม 7Q กับการพัฒนาตนเอง

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Mindset Change to success

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม คิดไทย..พูดอังกฤษขั้นสูง

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 อย่างไร?

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์

อาจารย์หรรษมน ประสาทแก้ว 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com