HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 102 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com