HIPO Training

Services

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 74 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 มี.ค. 2018

Customer Complaint Management

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 เม.ย. 2018

การแก้ไขปัญหาในงานบริการอย่างมีลูกล่อลูกชน

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 เม.ย. 2018

Customer Complaint Management

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 เม.ย. 2018

PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 เม.ย. 2018

Professional Customer Service

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2018

Service beyond Expectation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 เม.ย. 2018

พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 เม.ย. 2018

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM

อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 เม.ย. 2018

นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2018

Systematic Thinking & Planning

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 เม.ย. 2018

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ค. 2018

Professional Help Desk

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com