HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 66 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
19 เม.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การแก้ไขปัญหาในงานบริการอย่างมีลูกล่อลูกชน

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2018

หลักสูตรอบรม Systematic Thinking & Planning

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 เม.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Help Desk

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการแก้ไขปัญหาในงานบริการ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Service Excellence with EQ พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์  

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Service Attitude & Service Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม นักบริการ..รอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม How to Deal with Difficult Customers

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธและไม่พอใจ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service (การบริการอย่างมืออาชีพ)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Help Desk

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Service Excellence with EQ พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์  

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการแก้ไขปัญหาในงานบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม How to Deal with Difficult Customers

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ยกระดับการบริการขั้นสูง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะ ในงานบริการ

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรท นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม นักบริการ..รอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ย. 2018

นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ย. 2018

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ย. 2018

Professional Help Desk

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ย. 2018

ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ย. 2018

นักบริการมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2018

Customer Complaint Management

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ต.ค. 2018

Professional Customer Service

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2018

Service beyond Expectation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2018

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM

อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2018

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2018

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา Professional Help Desk

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา Service Excellence with EQ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา Service Attitude & Service Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ (Customer Service)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา นักบริการรอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ธ.ค. 2017

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2018

นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com