HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 121 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
17 ก.ย. 2561

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานบริการ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2561

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ย. 2561

Professional Help Desk

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ต.ค. 2561

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ย. 2561

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ต.ค. 2561

Professional Customer Service

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2561

Customer Complaint Management

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2561

Service beyond Expectation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2561

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2561

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2561

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ต.ค. 2561

ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com