hipotraining.co.th

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 52 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
24 มิ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา Service Excellence with EQ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.พ. 2562

การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (14 ก.พ. 62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการรอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มิ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อการบริการที่ประทับใจ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ม.ค. 2562

การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (11 ม.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการรอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com