hipotraining.co.th

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 36 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
24 มิ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารงานขายให้ได้ผล

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Development

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Modern Leadership for New Generation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา HR for Non Hr

อาจารย์ธนุเดช ธานี 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
31 ก.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา Excellent Leadership

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ส.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ส.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Sales Coaching

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ส.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ Effective Supervisory Skills

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา Coaching Mentor

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ส.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Sales Supervisor & Area Manager

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ส.ค. 2562

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ย. 2562

หลักสูตรอบรม บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรัก และเชื่อฟัง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ย. 2562

เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Development

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ Effective Supervisory Skills

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ต.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Super Leadership

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Effective Managerial Skills

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา Coaching Mentor

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา HR for Non Hr

อาจารย์ธนุเดช ธานี 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล อย่างมืออาชีพ

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา Excellent Leadership

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2561

หลักสูตร ทักษะและศักยภาพของหัวหน้างานขั้นสูง (Advanced Supervisory Skills)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Super Leadership

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรัก และเชื่อฟัง

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com