hipotraining.co.th

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 85 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
26 มิ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม นักขาย 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มิ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม ศิลปะการขายเชิงรุก

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม 4 G Marketing (การตลาดในยุค 4 G)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม Professional Salesperson พนักงานขายมืออาชีพ

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนาม เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Telesales

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com