HIPO Training

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 289 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
28 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พนักงานขาย…หัวใจบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การนำเสนองานระดับมือโปร

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม Business Speaking and Writing

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,800 ฿ Download APPLY NOW
07 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม เลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องศาลแรงงาน

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม พนักงานขายหัวใจบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com