โปรโมชั่น

ดูหน้า

In - house หน้า หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น ๆ (In-house)

 

หลักสูตรความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่น ๆ

(Thinking & Others) 

 

      ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านของการคิด ทักษะ  วิธีการแก้ไขปัญหา และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา ในหลักสูตรความคิดและทักษะอื่น ๆ นี้ เป็นหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวม ทักษะในด้านอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงเข้าไป เช่น หลักสูตรการพัฒนาความคิด หลักสูตรเลขานุการ หลักสูตร HR เป็นต้น 

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

 

 

 

 หลักสูตร First Aid and CPR

 

 หลักสูตร 9 อุปนิสัยความสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิต และการทำงาน อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร Mindset Change to Success

 

 หลักสูตร การประสานงานภายในและข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล ดร.สุรวงศ์

 

 หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

 หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

 

 หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

 

 หลักสูตร Problem Solving and Decision Making

 

 หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

 

 หลักสูตร การใช้ภาษาไทยธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อ.สุธาสินี

 

 หลักสูตร Can Do Attitude

 

 หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0

 

 หลักสูตร Positive Thinking

 

 หลักสูตร เลขานุการกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 

 หลักสูตร Creative Thinking

 

 หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 

 หลักสูตร Systemic Thinking

 

 หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาไทยทางธุรกิจ

 

 หลักสูตร professional Time Management ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร Team Building

 

หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe                                        Captivate อ.สุเทพ

 

หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.สุเทพ

 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและ                                   บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อ.สุเทพ

 

 หลักสูตร Business Speaking ดร.อิสรกุล

 

หลักสูตร Business Writing ดร.อิสรกุล

 

หลักสูตร The Cross; สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ดร.อิสรกุล

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน อ.สุกิจ

 

หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0 อ.สุกิจ

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารการบริหารความขัดแย้ง อ.สุกิจ

 

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

 

หลักสูตร 10 สุดยอดเครื่องมือ...สู่ความเป็นเลิศ

 

 หลักสูตร การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผูู้นำ

 

หลักสูตร เทคนิคชี้ช่องรวย สำหรับผู้ประกอบการ

 

หลักสูตร สร้างทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างได้ผล

 

หลักสูตร ทักษะและลูกล่อลูกชนของ  “IT Consultant”

   หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
 

หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

 

   หลักสูตร รู้จักลูกค้าได้กำไรถ้าเปิดใจให้เข้าถึง ดร.สุรวงค์

 

หลักสูตร Head-Heart-Hands

 

  หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล

 

หลักสูตร  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับคนทำงาน

    หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล
   หลักสูตร  การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง  

  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร  Credit Management System & Debt Collection Negotiations

 

  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล

  หลักสูตร Credit Policy and Effective Credit Control     หลักสูตร 5Q for High Effective Work อ.สุกิจ
  หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม  

  หลักสูตร Problem Solving & Decision Making Skill in Action อ.สุกิจ

   หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน อ.สุกิจ     หลักสูตร แผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCM อ.สุกิจ
   หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด อ.สุกิจ  

 หลักสูตร การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร อ.สุกิจ

 

  หลักสูตร การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน อ.สุกิจ

   หลักสูตร การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ.สุกิจ
      หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม อ.สุกิจ      หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อ.สุกิจ
   หลักสูตร จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ อ.สุกิจ    หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H อ.สุกิจ
 

 หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อ.สุกิจ

    หลักสูตร Modern Communication and Coordination                                 Development
 

 หลักสูตร: การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน

 

 หลักสูตร การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์

 

 หลักสูตร การจัดเก็บและบริหารเอกสารให้ค้นหาง่ายในยุคดิจิทัล อ.วรรณรีย์

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร อ.วรรณรีย์

 

หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น

 

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด

 

 หลักสูตร 7Q Management_อ.อุดมเดช

 

หลักสตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ_อ.อุดมเดช

 

 หลักสูตร Effective English Presentation_อ.ปิยะธิดา

 

 หลักสูตร English Correspondence_อ.ปิยะธิดา

 

 หลักสูตร Excellent English Communication_อ.ปิยะธิดา

 

 หลักสูตร Proficient E-mail Writing_อ.ปิยะธิดา

 

หลักสูตร Proficient English Conversation & Correspondence_อ.ปิยะธิดา

 

หลักสูตร Power of Communication

 

หลักสูตร Plan , Do , Check and Act (การบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A)

 

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน

 

 หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ

 

หลักสูตรการพัฒนาการตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

 

หลักสูตรFinance for Non – finance 

   
 

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  


19 มกราคม 2564

ผู้ชม 2997 ครั้ง

Engine by shopup.com