โปรโมชั่น

ดูหน้า

In - house หน้า หลักสูตรหัวหน้างาน / ผู้บริหาร (In-house)

 หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร
(Supervisor / Manager )

 

 

         ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

 

       
 

 หลักสูตร Change Management

 

 หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร

 

 หลักสูตร Supervisor Skill Development

 

 หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

 

 หลักสูตร First Step Manager

 

 หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

 

 หลักสูตร 12 กลเม็ดเคล็ดลับที่หัวหน้างานต้องรู้

 

 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร Coaching Mentor

 

 หลักสูตร Project Management

 

 หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

 

 หลักสูตร Basic People Management

 

 หลักสูตร Train the Trainer

 

 หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)

 

 หลักสูตร Coaching Communication

 

 หลักสูตร LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร Modern Leadership for New Generation

 

 หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู

 

หลักสูตร บริหารระบบทีมขายด้วย Daily Report Business                                         Intelligence อาจารย์สุเทพ

 

หลักสูตร Visionary Skills

 

 หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

   หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้าที่เก่งและดี

(Roadmap to be Talent Supervisors/ Managers)

 

 หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล

 

 หลักสูตร ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

 

  หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

 

 หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี

 

 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ดร.พิพัฒน์พล

 

  หลักสูตร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลง 4.0

 

 หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร Power Full Leadership Employee Enganement ดร.ธธีร์ธร

 

  หลักสูตร Modern Business Management การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ)

 

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการพัฒนาทีมงาน อ.วรรณรีย์

 

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร ในยุค 4.0 อ.วรรณรีย์ 

 

 หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ_อ.พลกฤต

 

 หลักสูตร การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร การบริหารโครงการ_อ.พลกฤต

 

 หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร Becoming and Effective Manager_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร Coach มืออาชีพ_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร Leadership Development(For Manager)_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกน้อง Gen Y_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร การบริหารรอบทิศทาง_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร หัวหน้ายุคใหม่หัวใจเหนือโรบอท_อ.สุรวงศ์

 

หลักสูตร Cross Cultural Management for Executive_อ.ปิยะธิดา

 

หลักสูตร Planning , Organizing , Leading and Controlling
 for Manager (POLC)

 

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

   
       
 

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  
30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 3684 ครั้ง

Engine by shopup.com