hipotraining.co.th

ดูหน้า

หลักสูตรการขาย และ การตลาด (In - house)

หลักสูตรการขายและการตลาด

(Sales & Marketing)


         

          ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได้ กำไรหรือขาดทุนของบริษัทระดับพนักงาน

 

ระดับหัวหน้างาน

     

  หลักสูตร First Step Salesperson

 

 หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

  หลักสูตร Professional Selling Skills

 

 หลักสูตร Sales Coaching 2 วัน

  หลักสูตร Professional Telesales

 

 หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย

  หลักสูตร Professional Sales Coordinator

 

 หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager

  หลักสูตร Professional PC

 

 หลักสูตร ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

  หลักสูตร กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุกยุค 4.0 อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุกยุค 4.0

  หลักสูตร Sales Planning Based on Cost Effectiveness

 

 หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล

  หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

 

 หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

  หลักสูตร Customer Focus on Sales ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขาย อย่างมีชิ้นเชิง

  หลักสูตร การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด ดร.สุรวงศ์

 

 หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

  หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างทีปรึกษา

 

 หลักสูตร SMART and Effective Store Management

  หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผล
                           พนักงานขาย

  หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

 

 หลักสูตร Managerial Competence Development with 4-                                     Leadership Quotients

  หลักสูตร กลยุทธ์การแสวงหาและบริหารลูกค้าใหม่

 

 หลักสูตร Saels Management ดร.สุรวงศ์

  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

 

  หลักสูตร การปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมการขายของหัวหน้า
                            การตลาดสินเชื่อ

  หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

 

 

  หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพ
                           ของนักงานขายอย่างได้ผล

 

 

  หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน

 

 

  หลักสูตร พลิกวิธีคิด พิชิตยอดขาย

 

 

หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING                                 อาจารย์สุเทพ

   

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 อ.สุกิจ

   
 

หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0 อ.สุกิจ

   

 


16 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 505 ครั้ง

Engine by shopup.com