โปรโมชั่น

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตรการขาย และ การตลาด (In - house)

 

หลักสูตรการขายและการตลาด

(Sales & Marketing)


         

          ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได้ กำไรหรือขาดทุนของบริษัท

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

ระดับพนักงาน

 

ระดับหัวหน้างาน

     

  หลักสูตร First Step Salesperson

 

 หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

  หลักสูตร Professional Selling Skills

 

 หลักสูตร Sales Coaching 2 วัน

  หลักสูตร Professional Telesales

 

 หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย

  หลักสูตร Professional Sales Coordinator

 

 หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager

  หลักสูตร Professional PC

 

 หลักสูตร ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

  หลักสูตร กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุกยุค 4.0 อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุกยุค 4.0

  หลักสูตร Sales Planning Based on Cost Effectiveness

 

 หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล

  หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

 

 หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

  หลักสูตร Customer Focus on Sales ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขาย อย่างมีชิ้นเชิง

  หลักสูตร การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด ดร.สุรวงศ์

 

 หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

  หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างทีปรึกษา

 

 หลักสูตร SMART and Effective Store Management

 หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผล
                           พนักงานขาย

  หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

 

 หลักสูตร Managerial Competence Development with 4-                                     Leadership Quotients

  หลักสูตร กลยุทธ์การแสวงหาและบริหารลูกค้าใหม่

 

 หลักสูตร Saels Management

  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

 

  หลักสูตร การปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมการขายของหัวหน้า
                            การตลาดสินเชื่อ

  หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

 

  หลักสูตร การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมืออาชีพ (CDIM : Customer Data & Information Management)  อ.นราธิป

  หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพ
                           ของนักงานขายอย่างได้ผล

 

 หลักสูตร การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Customer Excellence for Professional Sales)  อ.นราธิป

  หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน

 

 

  หลักสูตร พลิกวิธีคิด พิชิตยอดขาย

 

 

หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING                                 อาจารย์สุเทพ

   

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 อ.สุกิจ

   

หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0 อ.สุกิจ

 

 

หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักขายมืออาชีพ

   

 หลักสูตร ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ

(Selling Skills with Dynamic Customers)  

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร

   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

   

  หลักสูตร Customer Need Analysis  (การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า)

   

 หลักสูตร Marketing and Selling Mind

   

 หลักสูตร Quick Win Selling

   

หลักสูตร Smart Personality and Effective

Selling Presentation

   

หลักสูตร Super Sales

   

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างถูกอกถูกใจลูกค้า

   

หลักสูตร ทักษะการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

Professional Sales Closing Skills

   

หลักสูตร ศิลปะการอ่านลูกค้าและการใช้จริตเพื่อความสำเร็จในงานขายและบริการ

   

หลักสูตร หมัดเด็ด ! การสร้างสรรค์วาจาเพื่อสร้างสรรค์การขายทางโทรศัพท์

   

 หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ ดร.สุรวงค์

   

 หลักสูตร การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย อ.สุกิจ

   

 หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ อ.สุกิจ

   

 หลักสูตร  เทคนิคการขายสมัยใหม่ (Modern Selling Techniques) อ.นราธิป

   

 หลักสูตร ต่อรองอย่างไร...ให้เป็นนักขายมืออาชีพ (Professional Negotiation) อ.นราธิป

   

 หลักสูตร การตลาดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการขาย (Digital Marketing for Sales Development) อ.นราธิป

   

 หลักสูตร การนำเสนอการขายอย่างไร...ให้เป็นมืออาชีพ (Professional and Powerful Sales Presentation)  อ.นราธิป

   

 หลักสูตร การขายโดยเน้นคุณค่า / การขายเชิงคุณค่า  อ.นราธิป

   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด

   
 
***พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***
 

 


30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 4086 ครั้ง

Engine by shopup.com