โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ (อบรม 4 ธ.ค. 63)

หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ (อบรม 4 ธ.ค. 63)

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

 


วิทยากร : ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 


4 ธันวาคม 2563
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
      ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างาน ที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานบริการ ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน หากองค์กรใดขาดหัวหน้างานที่มีความรู้และทักษะในการบริหารงานบริการ ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

 


วัตถุประสงค์: 
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง หัวใจสำคัญของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิคการบริหารงาน การบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้างานบริการอย่างได้ผล
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องการบริหารงาน การบริหารลูกน้อง และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : หัวใจสำคัญ….ของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
  1. เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริการ
       - ต่อองค์กร
       - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
       - ต่อเพื่อนร่วมงาน
  2. ความสามารถสำคัญในบริหารงานและบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้า (Competency)
       - การเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ Core value และ Competency สำหรับหัวหน้างานบริการ
  3. กิจกรรม Workshop การสำรวจ และ วิเคราะห์ ตัวเองของหัวหน้างานบริการ
  4. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่องานบริการ
       - ค้นหาพฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่อการทำงานบริการ
  5. การปรับ Mindset ของลูกน้องให้มีใจรักงานบริการ
  6. กิจกรรม Workshop : วิเคราะห์พฤติกรรม…สร้าง Mindset ที่ดีในงานบริการ
  7. การปรับตัวของหัวหน้าเพื่อเข้าหาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง และ เพื่อนร่วมงาน
Module 2 : เทคนิคการบริหารงานอย่างทรงพลัง…ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
  8. การสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง...สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
       - กล้าคิด
       - กล้าลงมือทำ 
  9. การสั่งงาน และ มอบหมายงาน ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
      - การสั่งงานอย่างไรให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
      - การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงานบริการ
  10. การสอนงานลูกน้องอย่างไร....ให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
        - เทคนิคการสื่อสารประสานงานในงานบริการที่นักบริการต้องรู้!!!
        - มารยาท ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และการใช้คำพูดในงานบริการ
        - การแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะหน้าเมื่อลูกค้าร้องเรียน
        - การฝึกให้ลูกน้องรู้จักบริหารอารมณ์ตนเอง (EQ)
  11. กิจกรรม Role Play การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ….สร้างนักบริการมืออาชีพ
  12. ทักษะการโน้มน้าวจูงใจและการชมเชยลูกน้องของตนเอง
       - ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
       - ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
       - กิจกรรม การจูงใจลูกน้อง อย่างสร้างสรรค์
   13. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้องให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
   14. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานบริการต้องการเรียนรู้

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 287 ครั้ง

Engine by shopup.com