อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 21 ต.ค.63)

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 21 ต.ค.63)

 

เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

  

21 ตุลาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล:
           ปัจจุบันงานบริการเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานบริการจะประสบความสำเร็จในอาชีพงานบริการได้ทุกคน คุณสมบัติที่พนักงานบริการทุกคนควรมี นอกจากการบริการที่ประทับใจนักบริการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและเทคนิควิธีการที่จะลดข้อผิดพลาดในงานบริการ  หากนักบริการสามารถทำได้ครบทุกจุด ก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้จนไม่รู้ลืม
          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการบริการให้ประทับใจลูกค้า และเทคนิคการลดความผิดพลาดในงานบริการ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และ หลักการในการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงสำคัญของการบริการและสามารถสร้างบริการที่เป็นเลิศได้
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามาถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1: ความสำคัญของงานบริการ
     1. หัวใจสำคัญของการเป็นนักบริการที่ดี
         - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
         - สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง
         - สร้างกระบวนการทำงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
     2. เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อม...สร้างบริการชั้นเยี่ยม
     3. วิเคราะห์ลูกค้า...ค้นหาความต้องการที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริการ
     4. กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ตรงใจ
     5. ขั้นตอนการบริการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด...!!!
         - รักแรกพบ...ด้วยการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
         - การตั้งคำถาม...เพื่อหาความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด
         - การจับประเด็นการฟัง...อย่างเข้าอกเข้าใจ
         - ลงมือทำ...ด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)
         - ทบทวน สรุป พร้อมกล่าว “คำขอบคุณ”
     6. กิจกรรม Role Play บริการให้โดนใจลูกค้า
     7. สร้างบุคลิกภาพเสริมบริการให้มีเสน่ห์
         - จุดสำคัญ คน ลูกค้า การสื่อสาร  กระบวนการ
         - ประเด็นสำคัญ
Module 2: การบริการเพื่อความสำเร็จ...
     8. ข้อผิดพลาดที่นักบริการมักประสบ
         - ปัญหาจากการสื่อสาร
         - ปัญหาจากการไม่วางแผน
     9. ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในงานบริการ
     10. เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการด้วยความคิดเชิงรุก
         - การวางแผนด้วยหลัก P D C A
         - การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ
         - การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ
         - จุดวิกฤต
     11. กิจกรรม Workshop เทคนิคการลดข้อผิดพลาดอย่างได้ผลในงานบริการ
     12. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในงานบริการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
     13. เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำอีก !!!
     14. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 7 ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง08 เมษายน 2563

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com