hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร HR for Non Hr

หลักสูตร HR for Non Hr

หลักสูตร (HR for Non HR)
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคน 
สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่

 

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี


29 ตุลาคม 2562
09.00 -16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร  หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

          หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้น จากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 24 ปี

 

วัตถุประสงค์
     1. ผู้เข้ารับการเรียนรู้มีความรู้และความเข้าใจบทบาทของตนเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
     2. ผู้เข้ารับการเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
     3. เสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
     4. ผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานและคนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

ส่วนที่  1: ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนที่  2: บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในการบริหารและพัฒนาคนภายในหน่วยงาน

ส่วนที่  3: ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่  4: ภาพรวมกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 

ส่วนที่  5: เทคนิคในการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ส่วนที่
                   5.1 ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (The Success Leader & Teamwork)
                   5.2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล
                   5.3 หัวหน้างานกับการสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Happy Workplace)
ส่วนที่  6: เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ 
                   6.1 การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน (Selection & Interview)
                   6.2 การแรงงานสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Employee Relation)
                   6.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
                   6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 15 พฤศจิกายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 578 ครั้ง

Engine by shopup.com