hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม Key Account Management(อบรม 25 เม.ย. 62)

หลักสูตรอบรม Key Account Management(อบรม 25 เม.ย. 62)

หลักสูตรอบรม Key Account Management
การบริหารลูกค้า Key Account

 
วิทยากร อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี 
· ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท  มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
· ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล  กรุ๊ป
· ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
· ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรศูนย์บริการลูกค้าและการขายทางโทรศัพท์ บริษัท ยูคอม จำกัด
· ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
· ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและบริการ

 

 

25 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** The Galleria 10 Hotels (สุขุมวิท ซอย 10 )


*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล

        ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมี ความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้าง รายได้ให้เรามาก จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ ให้บริการรวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ความท้าทายผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย “ต้องทำอย่างไร” ที่ให้ลูกค้า Key Account อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานด้วย “ความภักดี” ต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้ มีคำตอบ

วัตถุประสงค์
    1. เข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ(Key Account Management: KAM)
    2. การเลือกใช้กิจกรรมและการประสานงานกับการบริหารลูกค้า Key Account อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สมดุลและจูงใจกับลูกค้ารายสำคัญระหว่าง "กลยุทธ์ดัน (Push Strategy)" และ "กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)"


หัวข้อการฝึกอบรม
    1. แนวคิดและหน้าที่หลักของ “K-E-Y Account Management” ดังนี้
        •  K eep customer relationship รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
        •  E nhancing Profit together เพิ่มกำไรด้วยกันทั้งเราและลูกค้า
        •  Y es you can สนับสนุนการสร้างยอดขายแก่ลูกค้า
    2. ขั้นตอนการสร้างความภักดีและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Key Account
        •  Delight การแสดงถึงความยินดี ปลาบปลื้มในผลงานของลูกค้า Key Account
        •  Discovery การค้นหาถึงปัจจัย/ความคาดหวังในการให้การสนับสนุนลูกค้า Key Account
        •  Dream การกระตุ้นถึงความใฝ่ ฝันที่อยากเห็นความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า Key Account
        •  Design การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการออกแบบการบรรลุความสำเร็จของลูกค้า Key Account
        •  Destiny การปฏิบัติการล่าความสำเร็จ เช่น โปรแกรมส่งเสริมการขายต่าง ๆให้ลูกค้า Key Account
    3. การร่วมวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า Key Account (Workshop)
        •  การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากับลูกค้า Key Accountของเรา
        •  การวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้ากับลูกค้า Key Accountของเรา
        •  การวิเคราะห์คู่แข่งกับลูกค้า Key Account ของเรา
        •  การวิเคราะห์ SWOT & TOWS ของลูกค้า Key Account
        •  การคิดโปรแกรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดให้ลูกค้า Key Account
    4. การทำ Cross Selling & Up Selling กับลูกค้า Key Account (Workshop)
    5. เครื่องมือในการบริหารลูกค้า Key Account และการนำไปใช้
        •   การทำ IMC : Integrated Marketing Communication
        •   การทำ CRM : Customer Relationship Management
        •   การทำ CEM : Customer Experiential Management
        •   การทำ CE : Customer Engagement

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 25 เมษายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 10 เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

? โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

03 เมษายน 2562

ผู้ชม 38 ครั้ง

Engine by shopup.com