HIPO Training

ดูบทความภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

หมวดหมู่: Others

หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร


วิทยากร: อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ปริญญาตริ นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช, 
ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์รุ่นที่  13, ผลงานทางวิชาการ หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2539, คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากรพ.ศ. 2542,คู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000
พ.ศ. 2543, คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษพ.ศ. 2544, กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2546, เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อกฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร, ภาษีศุลกากร
พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก, ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร,
เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น รวมประสบการณ์กว่า 20 ปี
12 ธันวาคม 256109.00 – 16.00 น.** Boulevard Hotel Bangkok (สุขุมวิทซอย 5 BTS นานา)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการส่งออก ภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT) การส่งเสริมการลงทุน (BOI) การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น         
     ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสายเรือ-อากาศยาน ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การเสียค่าภาษีอากรและการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker)

วัตถุประสงค์       
1.  หลักสูตรภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ขึ้น
2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์
     (e - Import & e - Export) ตลอดจนให้ทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแบบต่าง ๆ
3.  เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการในเรื่องของการเสียภาษี การยกเว้นภาษีและการขอคืนเงินอากร
    การจัดเตรียมเอกสาร และการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker)
4.  เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ในการนำเข้า-ส่งออก
2. สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)
3. วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากร
4. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร
5. การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากรเพื่อการจำหน่ายในประเทศ
7. ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากร
8. ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร
9. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำเข้า
10. สรุปคำถาม-คำตอบ 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

08 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 27 ครั้ง

Engine by shopup.com