HIPO Training

ดูบทความหลักสูตร Customer Focus on Sales (อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ)

หลักสูตร Customer Focus on Sales (อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ)

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

หลักสูตร Customer Focus on Sales
อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากรบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด
(พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


20 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                                                                                                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการเทคนิคและจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Need Analysis) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะการวิเคราะห์ประเภทลูกค้าที่หลากหลาย การอ่านพฤติกรรมลูกค้า และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 
    1. เจาะลึกความต้องการของลูกค้าระดับภาพใหญ่ (Macro) และระดับบุคคล (Micro) 
    2. การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของลูกค้าให้...ตรงใจ....โดนใจ       
        กิจกรรมการเรียนรู้ : แบ่งกลุ่มระดมสมองค้นหาที่มาของปัญหา และความต้องการลูกค้า และแยกแยะกลุ่มความ ต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอวิธีการขายและการให้บริการ      3. หลักการเบื้องต้นของการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 2 ประการ
         ความต้องการส่วนตัว (Personal Needs) ความต้องการต่อการปฏิบัติ (Practical Needs) 
    4. การวิเคราะห์พฤติกรรมและการจับสัญญาณการซื้อและการให้บริการของลูกค้า
         ประเภทลูกค้าฟัง ปัญหาที่ลูกค้าอยากใช้บริการ แต่มีความกล้าๆ กลัวๆ เพราะอะไร
         ประเภทลูกค้าใช้ ลูกค้าที่ใช้บริการ หรือตกลง รับบริการแล้ว ขอยกเลิกกลางอากาศ เพราะอะไร
         ประเภทลูกค้าพูด ทำไมลูกค้ามักจะบ่นติโน่น ตินี่ หลายๆ อย่างกับเจ้าหน้าที่ขายและบริการ แล้ว   บางครั้งก็ตำหนิบริษัท
         ประเภทลูกค้าเดิน อยู่ดีๆ ลูกค้าก็โทรศัพท์ หรือเดินมาขอใช้บริการของคุณเอง โดยไม่ต้องเหนื่อย เหตุที่มาที่ไปอยู่ตรงไหน
    5. การสร้างความพึงพอใจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสำหรับการขายและการบริการ
         ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
         การหว่านล้อมโน้มน้าว (Persuasiveness)
         การสร้างความมั่นใจ (Confidence)
         ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
         การสร้างมิตรภาพต่อการบริการ (Friendliness) 
         ความรู้ในตัวสินค้า (Product Knowledge)
         ทักษะการขาย (Selling Skills)
           กิจกรรมการเรียนรู้ : ทำแบบทดสอบความสามารถ 7 ลักษณะ และการวิเคราะห์ผลภาพรวม
    6. วิธีการนำเสนอขายและการบริการเพื่อการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์
         การสร้างความสนใจระหว่างนักขายกับลูกค้า
         การค้นหาความจำเป็น และความต้องการของลูกค้า
         การเสนอขายโดยเน้นผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
         การกำหนดข้อเสนอสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรอง
         การจับสัญญาณต่างๆ ระหว่างการเจรจาต่อรอง
         การใช้คำพูดสำหรับการเจรจาต่อรอง
        WORKSHOP : ฝึกทักษะการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์การนำเสนอแบบทั่วไป (Formal Approach                Presentation) และการนำเสนอแบบมีความยุ่งยาก (Difficult Approach Situations) 
     7. เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้ากับการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า
         ผ่านการพบตัว(Face to Face)
         ผ่านทางโทรศัพท์ (On Call)
     8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน วันที่  20 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 15 ธันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

07 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 34 ครั้ง

Engine by shopup.com