hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ

หลักสูตร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างความมั่นใจ ในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ

(How to build up your confidence to speak English)


วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)


5 มิถุนายน 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

**สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษคือ การเริ่มต้นพูด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเขินอาย ประหม่า หวาดกลัวว่าจะใช้คำผิด และวิตกกังวลไปต่าง ๆ  ดังนั้น  เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี  ก็ต้องเริ่มจากการใช้ประโยคต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของการทำงานเมื่อต้องสื่อสาร ด้วยประโยคที่ง่าย ๆ ฟังแล้วเข้าใจชัดเจน  ซึ่งหากได้มีโอกาสใช้ฝึกกันอย่างคุ้นเคยแล้ว  จะไม่กังวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้น  เพราะหากผู้พูดยังคงกังวลที่คิดแต่จะใช้รูปประโยคชั้นสูงและสละสลวยด้วย  แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้  สถานการณ์ในการสนทนาจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม   แต่ถ้าการสนทนาสามารถเริ่มต้นผ่านไปได้แล้ว “ ความมั่นใจของการพูดภาษาอังกฤษ”จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถสนทนาต่อได้อย่างรื่นไหลในทุกครั้งที่สนทนา การอบรมครั้งนี้  จะเน้นการฝึกใช้ประโยคง่าย ๆ ที่ผู้เข้าอบรม คุ้นเคย มาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อศึกษาและเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ กับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.    เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่ว ๆ ไป


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
      •   ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ
1.    ฝึกการสนทนา ที่ 1  :  การทักทายและการต้องรับด้วยความสุภาพและกันเอง                                   
                                       (Welcoming  and  Greeting)
2.    ฝึกการสนทนา ที่ 2  :  การสอบถามความต้อง   ความเข้าใจและการสร้างความ                                       
                                        มั่นใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ                             
                                        (Asking  for  Information)                               
                                         –    การสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น                                     
                                         –     คำถามเจาะประเด็นความต้องการ                                     
                                         –      คำถามชี้แนะความเหมาะสมความต้องการ
3.     ฝึกการสนทนา ที่ 3 :   การอธิบายรายละเอียด อย่างชัดเจน สุภาพ                                   
                                        (Expressing  in  a  Good  Word)
                                         - การแนะนำรายละเอียด                                     
                                         -      การบอก                                     
                                         -      การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ                                     
                                         -      การเสนอทางออกและทางเลือก
4.   ฝึกการสนทนา ที่ 4 :    การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ                                    
                                       (Review  and  Reminding)                               
                                         –      การทบทวน                                     
                                         –       การย้ำทำความเข้าใจ                                       
                                         –       การยืนยันความถูกต้อง
5.    ฝึกการสนทนา ที่ 5  :    การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนากับคู่สนทนา                                       
                                        (Thanking  to  Polite  Conversation)                               
                                         –       ขอบคุณด้วยความสุภาพแบบทั่ว ๆ ไป                                       
                                         –       ขอบคุณแบบขอความร่วมมือ                                       
                                         –       ขอบคุณแบบให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำ                                       
                                         –        ขอบคุณในการให้บริการ
6.   ฝึกการสนทนา ที่ 6 :     การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ                              
                                         (Handling  a  Situation)                                                         
                                         –         การรับฟังสถานการณ์ด้วยความตั้งใจและโต้ตอบ                                       
                                         –         การพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ                                       
                                         –         การพูดเสนอทางเลือก  ทางออก                                       
                                         –         ปิดการสนทนาด้วยความสุภาพ และ เป็นกันเอง
• Workshop  :   การฝึกปฏิบัติการสนทนารูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ                               
                         (แบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน)

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 21 พฤษภาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

02 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 541 ครั้ง

Engine by shopup.com